Biedrības "Latvijas Kanoe Federācija" statūti

Apstiprināti 2005. gada 11.februārī
Latvijas Kanoe federācijas konferencē

1. nodaļa. BIEDRĪBAS NOSAUKUMS

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Kanoe Federācija” (turpmāk tekstā – Federācija).

2. nodaļa. DARBĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI

2.1. Federācijas darbības mērķis ir:

2.1.1 uz brīvprātības principiem apvienot smaiļošanas un kanoe airēšanas sporta biedrības, nodibinājumus un juridiskās personas, kuras atbalsta un vēlās nodarboties, attīstīt un popularizēt kanoe aktivitāšu veidus:

 • airēšanas slalomu;
 • ātruma nobraucienu;
 • gludūdens smaiļošanu un kanoe airēšanu;
 • jūras smaiļošanu;
 • kanupolo;
 • maratonu;
 • ūdenstūrismu;

u.c. ar kanoe airēšanu un smaiļošanu saistītas sporta un veselības aktivitātes.

2.1.2 palīdzēt radīt nepieciešamos apstākļus smaiļošanas un kanoe airēšanas veidu attīstībai un sekmēt augstu sportisko rezultātu sasniegšanu;

 • popularizēt veselīgu dzīves veidu, izmantojot smaiļošanas un kanoe airēšanas sportu;
 • veikt sabiedriskā labuma funkcijas: tālākizglītības pasākumu organizēšanu, sporta-atpūtas masu pasākumu organizēšanu uz ūdens, drošības un vides aizsardzības pasākumu organizēšanu.

2.2.1 Federācijas darbības uzdevumi:

pārstāvēt smaiļošanu un kanoe airēšanu kā sporta veidu Latvijas valstī un starptautiskajā līmenī, t.s. Starptautiskajā Kanoe federācijā (International Canoe Federation, saīsināti – ICF) un Eiropas Kanoe asociācijā (European Canoe Association, saīsināti ECA).

2.2.2 nodrošināt Latvijas izlašu piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos, starptautiskajās regatēs un sacensībās, universiādēs u.c. sacensībās nacionālo izlašu līmenī;

2.2.3 rīkot nacionālos čempionātus smaiļošanas un kanoe airēšanas sporta veidos;

2.2.4 rīkot mācību - treniņu nometnes un seminārus.

2.2.5. Federācija savā darbībā ievēro antidopinga konvenciju prasības.

3. nodaļa. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ

3.1. Federācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. BIEDRU IESTĀŠANĀS FEDERĀCIJĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA

4.1. Par Federācijas biedru var būt juridiska persona, kura atbalsta Federācijas darbības mērķus un ir ieinteresēta tās sekmīgā darbībā. Lai kļūtu par Federācijas biedru, juridiskajai personai jāiesniedz ģenerālsekretāram virsvaldes noteiktas formas pieteikums, reģistrācijas apliecība, statūtu kopija un dokuments par iestāšanās maksas samaksu. Pēc pieteikuma saņemšanas, ģenerālsekretārs nedēļas laikā pieteikumu nodod izskatīšanai attiecīgās apvienības valdes akceptēšanai.

4.2. Virsvalde tuvākajā sanāksmē, bet ne vēlāk, kā 2 mēnešu laikā izskata dokumentus un pieņem lēmumu par jaunā biedra uzņemšanu vai pieteikuma noraidīšanu. Uz virsvaldes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis virsvaldes lēmuma pieņemšanai. Virsvaldei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Virsvaldes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt konferencei. Ja arī konference noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs netiek uzņemts par Federācijas biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Federācijas rakstveidā paziņojot par to virsvaldei;

4.5. Biedru var izslēgt no Federācijas ar virsvaldes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 2 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda konferences un virsvaldes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Federācijas biedra izslēgšanu virsvalde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis virsvaldes lēmuma pieņemšanai. Virsvaldei lēmums par biedra izslēgšanu no Federācijas un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. nodaļa. FEDERĀCIJAS BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Katram Federācijas biedram ir tiesības ar pilnvaroto pārstāvju starpniecību:

5.1.1 piedalīties Federācijas pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā;

5.1.2 savlaicīgi un regulāri saņemt informāciju par Federācijas un tās institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3 aktīvi piedalīties visos Federācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Federācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4 saņemt Federācijas praktisku un finansiālu atbalstu dažādu jautājumu risināšanā;

5.1.5 atbilstoši statūtiem un saņemtajām pilnvarām, pārstāvēt un aizstāvēt intereses Latvijas un starptautiskajās organizācijās un lūgt Federācijas atbalstu;

5.1.6 darboties citās demokrātiskās sabiedriskās organizācijās un to apvienībās.

5.2 Apvienības biedru pienākumi ir:

5.2.1 ievērot apvienības statūtus un pildīt vadības institūciju lēmumus;

5.2.2 regulāri līdz 15. martam nomaksāt ikgadējo biedra naudu. Nokavējot termiņu, biedrs zaudē savu statusu, kuru var atjaunot, samaksājot biedru naudu 150 % apmērā.

5.2.3 ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Federācijas mērķu un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4 augsti turēt Federācijas labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Federācijas reputāciju sabiedrībā;

5.2.5 savlaicīgi informēt virsvaldi un ģenerālsekretāru par rīkotajām sacensībām. Ja nav sevišķu ierobežojošu apstākļu, Federācijas apvienību kalendārajā plānā iekļautās sacensības ir atklātas;

5.2.6 par pasākumiem ārpus Latvijas informēt virsvaldi (ģenerālsekretāru) 1 mēnesi iepriekš un 1 nedēļas laikā pēc atgriešanās;

5.2.7 saskaņot ar apvienības valdi vai virsvaldi savu sportistu piedalīšanos citās sacensībās un mācību treniņu nometnēs, ja tās nav iekļautas Nacionālās izlases gatavošanās plānā;

5.2.8 informēt ģenerālsekretāru par saviem starptautiskajiem sakariem ICF pasākumu ietvaros. Federācijas un savu interešu saskarsmē vienmēr rīkoties atbilstoši Latvijas interesēm;

5.2.9 pārstāvot Federāciju, izmantot tikai virsvaldes apstiprinātās reklāmas.

5.3 Federācija nedrīkst ierobežot savu biedru tiesības, kuras tam piešķirtas ar likumiem vai šiem statūtiem.

5.4 Saistības biedram var noteikt ar konferences vai virsvaldes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. nodaļa. FEDERĀCIJAS STRUKTŪRVIENĪBAS

6.1 Ar konferences lēmumu var tikt izveidotas Federācijas teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2 Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Federāciju regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Federācijas konference.

6.3 Federācijas struktūrvienības ir Federācijas apvienības, kuras tieši vada un koordinē darbu attiecīgajā smaiļošanas vai kanoe airēšanas veidā.

6.4 Apvienību veido vismaz 2 kolektīvie biedri.

6.5 Ja apvienību veido tikai viens kolektīvais biedrs, kurš, saskaņā ar statūtiem ir nomaksājis biedru naudu, Federācija sniedz nepieciešamo palīdzību apvienības attīstībai un dalībai starptautiskās sacensībās, bet šai apvienībai nav balsstiesības un automātiski iedalīta vieta virsvaldē, vadītājs nav Federācijas viceprezidents.

6.6 Apvienības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce.

6.7 Apvienības darbu kopsapulču starplaikos vada apvienības valde.

6.8 Apvienībai ir vadītājs, kurš ir attiecīgā smaiļošanas vai kanoe airēšanas sporta veida augstākā oficiālā persona, viens no Federācijas viceprezidentiem un apvienības Virsvaldes priekšsēdētājs.

7. nodaļa. KONFERENCE

7.1 Federācijas augstākā lēmējinstitūcija ir Konference.

7.2 Kārtējās konferences sasauc virsvalde reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.3 Ārkārtas konferences sasauc virsvalde uz virsvaldes, prezidenta vai vienas desmitās daļas kolektīvo biedru pieprasījumu ar norādītu sasaukšanas iemeslu. Ārkārtas konferenci jāsasauc ne vēlāk kā 1 mēnesi un ne agrāk kā 3 nedēļas pēc pieprasījuma saņemšanas.

7.4 Konferences sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību nosaka virsvalde.

7.5 Ģenerālsekretāra vai virsvaldes nozīmētās personas(-u) pienākums ir izziņot konferenci rakstiski, telefoniski, elektroniski vai kā citādi tā, lai Federācijas biedri par konferenci būtu informēti ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Konferences sanākšanas.

7.6 Atbildīgās personas(-u) pienākums ir savlaicīgi sagatavot Konferences dokumentu projektus tā, lai Konference noritētu lietišķi.

7.7 Konferencē ir tiesīgi piedalīties visi Federācijas biedri. Biedri var piedalīties kopsapulcē tikai personīgi.

7.8 Federācijas biedru pienākums ir ne vēlāk kā 7 dienas pirms konferences iesniegt ģenerālsekretāram savu pārstāvju pilnvarojuma dokumentus, kuros norādīts pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods.

7.9 Federācijas biedru priekšlikumi par konferences darba kārtību un lēmuma projektiem iesniedzami ģenerālsekretāram vismaz trīs nedēļas pirms Konferences atklāšanas. Virsvaldes apstiprinātam dienaskārtības projektam jābūt saņemamam Federācijas sekretariātā vismaz vienu nedēļu pirms konferences atklāšanas.

7.10 Kopsapulci atklāj prezidents un vada to līdz konferences vadītāja ievēlēšanai.

7.11 Konferences sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists, redakcijas komisija, balsu skaitītāji, tiek apspriesti un pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu.

7.12 Konference izskata un pieņem lēmumus vienīgi virsvaldes vai rīcības komitejas iesniegtās dienaskārtības punktos.

7.13 Konference ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

7.14 Ja konference nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota konference, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

8. nodaļa. IZPILDINSTITŪCIJA

8.1 Federācijas izpildinstitūcija ir virsvalde. Federācijas virsvaldi sastāda:

8.1.2 virsvaldes priekšsēdētājs, kurš ir arī Federācijas prezidents;

8.1.3 virsvaldes locekļi:

 • Federācijas ģenerālsekretārs;
 • katras apvienības pārstāvis;
 • 2 ievēlēti Virsvaldes locekļi.

8.2 Virsvaldes locekļi virsvaldes uzdevumā ir tiesīgi pārstāvēt federāciju katrs atsevišķi.

8.3 Virsvalde nodarbojas ar konferences lēmumu izpildi un pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros laikā starp konferencēm. Virsvaldes sanāksmes tiek sasauktas ne retāk kā reizi 2 mēnešos.

8.4 Virsvaldes kompetencē ir:

8.4.1 organizēt Federācijas ikdienas darbu;

8.4.2 organizēt biedru reģistrāciju un uzskaiti;

8.4.3 sadalīt Federācijas finansiālos līdzekļus;

8.4.4 apstiprināt Federācijas štatu sarakstu, noteikt darba pienākumus un algas;

8.4.5 apstiprināt jaunus Federācijas biedrus;

8.4.6 prezidenta un ģenerālsekretāra prombūtnes laikā apstiprināt to amatu izpildītājus;

8.4.7 izskatīt un apstiprināt komisijas, to vadītājus, darba (treniņu) plānus un nolikumus;

8.4.8 organizēt kopsapulci, izstrādāt un apstiprināt dienas kārtību;

8.4.9 lemt visus jautājumus, kuri saistīti ar uzņēmējsabiedrību un organizāciju izveidošanu vai dalību tajās, kā arī veikt darbības pārraudzību;

8.4.10 izlemt visus ar Federācijas attīstību saistītos jautājumus, izņemot tos, kuru izlemšanu konference virsvaldei nav deleģējusi;

8.4.11 noteikt amatpersonas ar paraksta tiesībām uzņēmuma reģistrā un bankās.

8.5 Virsvaldes sasauc un sagatavo ģenerālsekretārs.

8.6 Virsvaldes locekļi par savu darbu var saņemt atlīdzību

9. nodaļa. PREZIDENTS

9.1 pārstāv un vada Federāciju.

9.1.1 vada konferences un virsvaldes, ja netiek ievēlēts kāds cits vadītājs;

9.1.2 veic Federācijas Konferences un virsvaldes uzdevumus.

9.1.3 Prezidents ir tiesīgs piedalīties ar balss tiesībām jebkuras struktūrvienības sanāksmēs.

9.2 Prezidentu ievēl uz 4 gadiem.

10. nodaļa. VICEPREZIDENTI

Viceprezidenti ir attiecīgo smaiļošanas un kanoe airēšanas apvienību vadītāji, kuri tiek ievēlēti uz 2 gadiem.

11. nodaļa. ĢENERĀLSEKRETĀRS

11.1 Ģenerālsekretārs veic šajos statūtos noteiktos, Konferences un virsvaldes uzticētos pienākumus un:

11.1.1 reģistrē apvienības un veic to kolektīvo biedru uzskaiti atbilstoši augstākstāvošo organizāciju prasībām;

11.1.2 izziņo Konferences un virsvaldes sanāksmes un organizē tās;

11.1.3 noformē Konferences un virsvaldes sanāksmju protokolus;

11.1.4 kārto Federācijas lietvedību, izsūta apvienībām un kolektīvajiem biedriem vajadzīgos dokumentus;

11.1.5 kārto Federācijas starptautisko saraksti un dokumentu apmaiņu;

11.1.6 pārzin Federācijas kopējo budžetu un finansiālo darbību;

11.1.7 sastāda Federācijas pasākumu kalendāros plānus un iesniedz pēc vajadzības citās organizācijās;

11.2 Ģenerālsekretārs ir tiesīgs ar balss tiesībām piedalīties jebkuras struktūrvienības sanāksmē.

11.3 Ģenerālsekretāru pēc prezidenta ieteikuma ievēl virsvalde uz 4 gadiem.

11.4 Ģenerālsekretāram ir jābūt angļu valodas priekšzināšanām.

12. nodaļa. REVIDENTS

12.1 Federācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl konference uz vienu gadu.

12.2 Biedrības revidents nevar būt Federācijas virsvaldes loceklis, bet viņam ir tiesības piedalīties jebkuras struktūrvienības sanāksmēs.

12.3 Revidents:

12.3.1 veic Federācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

12.3.2 dod atzinumu par Federācijas budžetu un gada pārskatu;

12.3.3 izvērtē Federācijas grāmatvedības un lietvedības darbu;

12.3.4 sniedz ieteikumus par Federācijas finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

12.4 Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

12.5 Biedru sapulce apstiprina Federācijas gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

13. nodaļa. BIEDRU NAUDA

13.1 Federācijas biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā periodā līdz 15. martam. Ikgadējo biedru naudas lielumu, pamatojoties uz virsvaldes ieteikumu, noteic konference.

13.2 Pēc noteiktā termiņa biedru nauda jāmaksā 150% apmērā.

 

 

 

 

 

 

Latvijas Kanoe federācijas Gludūdens apvienības nolikums

Apstiprināts

LKF Gludūdens apvienības kopsapulcē

Rīgā, 2009. gada 30. martā

 

 

 

LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJAS

Gludūdens apvienības nolikums

 

 

Gludūdens apvienība ( turpmāk tekstā – GA) ir Latvijas Kanoe federācijas struktūrvienība, kura tieši vada un koordinē darbu smaiļošanā un kanoe airēšanā.

GA apvieno sporta klubus, sporta skolas, kuros nodarbojas ar smaiļošanu un kanoe airēšanu.

GA darbību regulē Latvijas Kanoe federācijas statūti un apvienības nolikums.

 1. Kopsapulce

GA augstākā institūcija ir kopsapulce, kura tiek sasaukta ne retāk kā reizi gadā.

1.1.Kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību nosaka valde.

      1.2.Kopsapulces sasaukšana jāizziņo vismaz 3 nedēļas iepriekš.

      1.3.Kopsapulci vada GA vadītājs- LKF viceprezidents vai cita kopsapulces vai valdes apstiprināta persona.

      1.4.Kopsapulces kompetencē ir:

1.4.1. pieņemt un mainīt GA nolikumu

1.4.2.likvidēt GA

1.4.3.apstiprināt jaunus kolektīvos biedrus

1.4.4.noteikt un ievēlēt amatpersonas

1.4.5.apstiprināt GA budžetu, noteikt iekšējos maksājumus

1.4.6.izskatīt GA vēlēto amatpersonu darba rezultātus

1.4.7.izskatīt jautājumus, kurus vismaz 2 nedēļas iepriekš ir noformulējusi valde, kāda no amatpersonām vai kolektīvā biedra pārstāvis

1.5.Kopsapulce ir lemttiesīga, ja piedalās vismaz puse kolektīvo biedru. Balsošana ir atklāta, bet, ja to pieprasa vismaz 5 kolektīvie biedri, balsošana ir aizklāta.

1.6.kopsapulcē ievēlētais vai valdes nozīmētais protokolists ir atbildīgs, lai četras nedēļas pēc kopsapulces LKF birojā GA biedri varētu saņemt kopsapulces protokolu

1.7.Ārkārtas kopsapulce:

1.7.1. tiek sasaukta sevišķi svarīgu jautājumu risināšanai vai  GA atsevišķu struktūrvienību neapmierinošas darbības novēršanai. Ārkārtas kopsapulci sasauc prezidents, apvienības vadītājs, ģenerālsekretārs, valde vai pēc 1/3 kolektīvo biedru pieprasījuma.

1.7.2. .jāizziņo vismaz 2 nedēļas iepriekš. Vismaz vienu nedēļu iepriekš GA birojā jābūt dienas kārtībā izskatāmajiem jautājumiem

1.7.3. izskata tikai dienas kārtībā iekļautos jautājumus.

2.GA biedri.

Tiesības un pienākumi saskaņā ar LKF statūtiem. Kopsapulcēs biedru tiesības, GA kompetences ietvaros, var tikt paplašinātas vai apgrūtinātas.

3.GA valde

3.1  ir augstākā izpildinstitūcija kopsapulču starplaikos. Valde tiek sasaukta ne retāk kā reizi divos mēnešos.

3.2. valdes sastāvā ir LKF prezidents, GA vadītājs, ģenerālsekretārs, treneru padomes pārstāvis + 3 vēlētas personas.

3.3.valdes darbā var tikt pieaicinātas citas amatpersonas vai kolektīvo biedru pārstāvji.

3.4. valde ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja piedalās vismaz puse sastāva.

3.5. balsojot katram ir viena balss. Balsu dalīšanās gadījumā, izšķirošā ir augstākās amatpersonas balss.

3.6.valde veic visus uzdevumus, kas noteikti LKF statūtos un attiecas uz GA

4. Treneru padome

 

Gludūdens apvienības treneru padomes darbā piedalās visi sporta veidā strādājošie treneri. Treneru padome ir tiesīga lemt par visiem jautājumiem, kas attiecas uz mācību treniņu darbu un startiem sacensībās, komandu komplektēšanu u.c.,pieņemot lēmumus ar klātesošo balsu vairākumu- pie nosacījuma, ka sanāksmē piedalās pārstāvji no vismaz puses plus viena no GA klubu skaita.. Treneru padome pieņemtos lēmumus iesniedz apvienības valdei apstiprināšanai.

 

 1. Apvienības vadītājs- LKF viceprezidents ir GA augstākā amatpersona, kura pārstāv GA virsvaldē un attiecībās ar citām organizācijām.

5.1.veido GA finansiālo darbību, ir atbildīgs par kopsapulcē izvirzīto mērķu izpildi.

5.2.savu uzdevumu veikšanai, organizē valdes darbu un sadarbojas ar ievēlētajām GA amatpersonām.

 

6.Revīzijas. Tiek organizētas LKF ietvaros. Vajadzības gadījumā, valde var lemt par GA iekšējās revīzijas veikšanu.

 

 1. GA iekšējās sadarbības nosacījumi ir saistoši veidojot attiecības jebkuras GA struktūrvienības darbā.

7.1.katras amatpersonas un kolektīvā biedra pārstāvja pienākumos ietilpst zināt LKF statūtus un GA nolikumu un savā darbībā vadīties pēc tiem

7.1.1.vismaz reizi mēnesī sazināties ar GA biroju

7.2.jebkuras GA struktūrvienības kārtējā sanāksme sākama ar iepriekšējā protokola izskatīšanu un beidzama ar nākamās sanāksmes laika vietas un dienas kārtības noteikšanu. Sanāksmēs lēmumus pieņem tikai dienas kārtībā noteiktajos jautājumos.

7.3.Jebkuras amatpersonas, valdes locekļa vai citas struktūrvienības dalībnieka pienākums ir izpildīt un darbībā vadīties pēc kopēji pieņemtajiem lēmumiem arī tad, ja par konkrēto jautājumu ir citi uzskati. Atšķirīgu uzskatu gadījumā, nākošajā sanāksmē var lūgt konkrēto jautājumu pārskatīt, bet nevar līdz tam sabotēt kopīgā lēmuma izpildi.

7.4.vienmēr pēc jebkuras jaunas struktūrvienības izveidošanas vai pārvēlēšanas, pirmajā sanāksmē jānoklausās jauno amatpersonu u,c, dalībnieku attieksme pret jaunajiem pienākumiem struktūrvienībā, uzdevumiem, jāveic pienākumu sadale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Kanoe federācijas Gludūdens apvienības Valdes NOLIKUMS

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Nolikums nosaka Latvijas Kanoe federācijas Gludūdens apvienības Valdes (turpmāk–Valde) uzdevumus, kompetenci un darba organizāciju.

 2. Valde ir Latvijas Kanoe federācijas (turpmāk.– LKF) Virsvaldes izveidota institūcija Gludūdens apvienības darbības nodrošināšanai.

II. Valdes darbības mērķi un uzdevumi

 1. Valdes mērķis ir panākt vienotu, ilglaicīgu un konkurētspējīgu smaiļošanas un kanoe airēšanas attīstību.

 2. Valdes uzdevumi ir:

  1. darbības koordinācija starp Gludūdens apvienības biedriem, Treneru padomi, LKF Virsvaldi un citām ar smaiļošanas un kanoe airēšanas attīstības nodrošināšanu saistītām organizācijām, sekmējot sportistu meistarības un rezultātu izaugsmi;

  2. gludūdens apvienības darbībai nepieciešamā budžeta izvērtēšana un budžeta projekta apstiprināšana Valdes sēdē;

  3. smaiļošanas un kanoe airēšanas sacensību kalendāra projekta izstrādāšana, saskaņošana un apstiprināšana;

  4. smaiļošanas un kanoe airēšanas sacensību nolikumu apstiprināšana;

  5. LKF sacensību organizēšana smaiļošanā un kanoe airēšanā, šo sacensību materiālās un informatīvas bāzes nodrošināšanas koordinācija;

  6. Treneru padomes nolikuma izstrādāšana, apstiprināšana un to darbības kontrole;

  7. Treneru padomes sēdēs pieņemto lēmumu apstiprināšana

  8. treneru un pedagogu profesionālās izglītības paaugstināšanas iespēju veicināšana;

  9. Gludūdens apvienības darbības rezultātu izvērtēšana reizi gadā un šī izvērtējuma (atskaites) iesniegšana izskatīšanai LKF Virsvaldē

III. Valde sastāvs un darba organizācija

 1. Valdes sastāvā tiek iekļauti septiņi locekļi:

  1. LKF prezidents;

  2. LKF ģenerālsekretārs;

  3. LKF viceprezidents- gludūdens apvienības vadītājs;

  4. Treneru padomes vadītājs;

  5. 3 ievēlētas personas.

 2. Valdes darbu vada Viceprezidents – gludūdens apvienības vadītājs.

 3. Viceprezidents – gludūdens apvienības vadītājs:

  1. sasauc un vada Valdes sēdes;

  2. apstiprina Valdes rīkoto pasākumu plānus;

  3. kontrolē Valdes pieņemto lēmumu izpildi;

 4. Valdes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos. Nepieciešamības gadījumā Viceprezidents – gludūdens apvienības vadītājs var sasaukt ārkārtas sēdi, nozīmējot tās norises vietu un laiku. Par ārkārtas sēdes sasaukšanu Viceprezidents – gludūdens apvienības vadītājam ir jāinformē katrs valdes loceklis vismaz trīs dienas iepriekš, kā arī jāpaziņo par izskatāmajiem jautājumiem.

 5. Valde izskata tās sēžu darba kārtībā iekļautos jautājumus un pieņem lēmumus, kuri var tikt virzīti tālāk attiecīgām institūcijām atkarībā no izskatāmā jautājuma būtības un satura. Ar Valdes sēžu darba kārtību Valdes locekļi tiek iepazīstināti rakstveidā vismaz trīs dienas pirms Valdes sēdes. Priekšlikumus Valdes sēdes darba kārtībai var iesniegt jebkurš Valdes loceklis vismazpiecas dienas pirms padomes sēdes.

 6. Valde ir lemttiesīga, ja Valdes sēdē piedalās vismaz pieci tās locekļi.

 7. Katram Valdes loceklim ir viena balss. Ja kādā balsojumā balsu skaits ir vienāds, tad izšķirošā ir LKF prezidenta balss, viņa prombūtnes laikā – LKF viceprezidents- gludūdens apvienības vadītājs.

 8. Valdes lēmumi ir saistoši visiem tās locekļiem. Valdei ir tiesības lūgt sniegt rakstiskus paskaidrojumus tās locekļiem, ja tie nepilda Valdes lēmumus.

 9. Valdes sēdes ir atklātas, ja Valde nelemj citādi.

 10. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolēšanu organizē LKF ģenerālsekretārs. Valdes. sēžu protokoli tiek glabāti LKF.